Leerlingenzorg

Zorg voor leerlingen op de Koelmanschool

Op onze school willen we Bijbels en kwalitatief goed onderwijs geven, waarbij we aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Onze slogan (mission statement) is dan ook:
 
  • Geleid door Gods Woord; 

  • Gericht op het kind;

  • Gelet op ieders gaven.We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen op onze school. Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. We houden rekening met verschillen tussen kinderen en we zorgen ervoor dat de leerstof zo goed mogelijk aansluit bij het niveau van een kind (gelet op ieders gaven). In de schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in de klassen wordt gegeven en hoe er daarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen de kinderen.
In dit document schrijven we iets over de algemene leerlingenzorg.


Hieronder leest u nog iets over externen die bij onze school betrokken zijn:
 
  • Gesprekken met externe deskundigen


Het is mogelijk dat onze kennis niet voldoende is om een kind te helpen. Daarom is er een aantal keer per jaar een orthopedagoog van Driestar Educatief aanwezig om zorgen omtrent een kind te bespreken en te bekijken wat ditkind nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Er worden adviezen gegeven, waarmee de leerkracht en deouders aan de slag kunnen. Bij deze gesprekken zijn ouders, de leerkracht en de IB'er aanwezig. Soms blijkt het dat deze adviezen niet voldoende zijn. Er kan dan een onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden van hetkind. In een enkel geval is ons onderwijs niet het meest geschikte onderwijs voor een kind en wordt er verwezen naar het SBO (speciaal basisonderwijs).
 

 

  • Logopedie

Taal en op de juiste wijze spreken is erg belangrijk. Onjuist uitspreken van bepaalde klanken kan problemen opleveren bij het lezen of in de omgang met elkaar. De kinderen van rond de 5 jaar worden daarom gescreend door de logopedist van LOGOS. Als blijkt dat er problemen zijn, wordt een kind doorverwezen naar een logopedist voor verder onderzoek en behandeling. We zijn blij dit binnen onze school te kunnen bieden! Iedere maandag is er een logopedist van De spraakfabriek op school.
 
 
  • Kinderoefentherapie

Een goede motorische ontwikkeling helpt de kinderen bij de dagelijkse dingen. Niet altijd is de motoriek op alle gebieden goed ontwikkeld. Iedere week is er een kinderoefentherapeut van iMotoriek op school om kinderen te helpen bij de motoriek. Aanmelding hiervoor gebeurt op advies van de leerkracht of door een vraag van de ouders.
 
 

 
  • Kindercoach

Op onze school hebben we een kindercoach. Zij biedt een praktische, laagdrempelige en kortdurende ondersteuning voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders. Dit gebeurt bij bv. vragen over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. De kindercoach wil preventief en in een vroegtijdig stadium helpen voorkomen dat kinderen sociaal en/of emotioneel vastlopen in hun ontwikkeling.
 

 

Passend Onderwijs


In de wet Passend onderwijs staat dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen moeten naar een reguliere basisschool in de buurt gaan, of in ons geval, een reformatorische school. De school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat wij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dit kan op onze school zijn, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Is er sprake van aanmelding van een kind met extra ondersteuningsbehoefte dan gaan wij met ouders in gesprek. Tijdens dit gesprek wordt helder gemaakt welke ondersteuning het kind nodig heeft.


Na het gesprek wordt het kind besproken in het zorgoverleg. We beslissen dan of het kind op onze school geplaatst kan worden of dat er gekeken moet worden naar een plaatsing op het SBO (speciaal basisonderwijs) of het SO (speciaal onderwijs). Wordt een kind met een extra ondersteuning geplaatst, dan vindt er regelmatig een gesprek plaats waarin besproken wordt of het kind nog op de juiste plaats zit. 

In het verleden hebben wij meerdere kinderen gehad die extra ondersteuning nodig hadden (bijvoorbeeld: slechthorende en blinde kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden, kinderen met autisme) Deze kinderen konden door de extra ondersteuning op onze school blijven.

We vinden het binnen onze school waardevol om onderwijs te geven aan kinderen die heel verschillend zijn, een ieder met eigen gaven en talenten!