Het bestuur

De Ds. Koelmanschool te Gorinchem gaat uit van de 'Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag'. De vereniging is opgericht in 1975.

Het (toezichthoudend) bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal zeven personen. De scheiding tussen bestuur en toezicht is vormgegeven door het benoemen van een gemandateerd bestuurder (onder de werknaam directeur-bestuurder) die geen deel uitmaakt van het bestuur. Behalve identiteit en personeelsbeleid zijn de beleidsterreinen gemandateerd aan de directeur-bestuurder. Alle bestuursleden hebben of hadden kinderen op de Ds. Koelmanschool. De vigerende Code Goed Bestuur is van toepassing, wat onder andere betekent dat de zittingsduur van een bestuurslid 4 jaar is en dat die zittingsduur 1 keer verlengd mag worden met vier jaar. De maximale zittingsduur is dus 8 jaar.

Het bestuur houdt zicht op het bestuurlijk handelen van de directeur-bestuurder en is uitvoerend actief als bestuur van de vereniging en op het terrein van identiteit en personeelsbeleid. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding op school, daarin gesteund door het Management Team.

Per schooljaar zijn er vijf bestuursvergaderingen en twee thema-avonden. In mei wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor alle leden van de schoolvereniging gehouden.

 Onderstaande personen hebben zitting in het bestuur: Dhr. A.J. de Jong, voorzitter Dhr. M. den Besten, secretaris (email: secretariaat@koelmangorinchem.nl)
Dhr. T. J. J. van Rosmalen, penningmeester Dhr. M.J. den Besten Dhr. P. C. van Hartingsveldt Dhr. M.A. Kraaijeveld Dhr. G.G. Mooij